INFORMACJE RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma

Wiesław Zgłobicki EUROGRAD z siedzibą w Królówka 149, 32-722 Królówka, nasze strony internetowe to: www.eurograd.pl oraz www.autodetailing-malopolska.pl

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Wiesław Zgłobicki, adres pocztowy to: Królówka 149, 32-722 Królówka

Można wysłać e-mail na: biuro@eurograd.pl lub biuro@autodetailig-malopolska.pl

Telefonicznie pod nr Tel +48696775131

 

Skąd możemy posiadać Twoje dane?

Otrzymujemy je z poczty e-mail naszej firmy gdy wysyłasz do nas wiadomość , a także później, w związku z wyceną,  ustaleniu terminu i zakresu wykonania usługi, oraz samą usługą.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez EUROGRAD

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną takich jak odpowiedź na zapytania z twojej strony.
 • realizowania powierzonego nam przez Ciebie zlecenia
 • kontaktu z Tobą przed, w trakcie oraz po wykonanej usłudze w celu jej wykonania i zakończenia.
 • obsługi reklamacji na wykonaną przez na usługę, w przypadku, gdy złożysz taką reklamację.
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez adres e-mail z naszych stron internetowych)

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EUROGRAD, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu na własnych stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych ( np: Facebook)
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

 

 • zapewnienie obsługi bezgotówkowej z firmami ubezpieczeniowymi w ramach polis OC lub AC
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych do naszej firmy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy e-mailem lub telefonicznie.
 • organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
 • prowadzenie analiz statystycznych.
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc  zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji, NIP, PESEL, dane samochodu.
 • adres e-mail, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, które będą niezbędne do wykonania Twojego zlecenia, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec naszej firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały

zebrane przez EUROGRAD, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego

celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy  do celów księgowych, fiskalnych, dla firm ubezpieczeniowych w przypadku usługi bezgotówkowej. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami

i nadużyciami.

 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć

udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy wykonywali usługę bezgotówkową w ramach polis OC, AC to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o dokończenie tej umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza ten obszar.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Usuwanie wgnieceń bez lakierowania

Gwarancja jakości

Zadzwoń do nas dzisiaj